ЕЛЕМЕНТИ НА ТРЕНИНГОТ

Правилно релаксирано движење и стекнување способност за автоматски
(спонтани) одбранбени движења

Стратегија за избегнување судир и стратегија кога борбата е неизбежна

Како да се движите кога сте нападнати

Задржување правилна дистанца

Како да ги заштитите рацете од повреда

Ескивирање и блокади

Техники на удари

Витални точки за напад

Препки, сопки и зафати со фрлање на напаѓачот

Зглобни зафати

Како да паднете без да се повредите

Ефективни техники на партер

Одбрана од напад во нозе

Одбрани од удари

Одбрани од зафат

Помошни средства при самодбрана

Техники за стекнување и одржување на здравјето