ГАЛЕРИЈА

SDFX Samoodbrana za deca Seminar_Min_Finansii
SDFX Самоодбрана и фитнес за деца Семинар – Министерство за финансии
Vera Ciriviri OU Dimo Hadzi Dimov Karpos
Самоодбрана за деца:   ОУ „В. Циривири Трена“ Самоодбрана за деца:   ОУ „Димо Хаџи Димов“ Самоодбрана за деца:   ОУ „Х.Т.Карпош“
Vojdan Cernodrinski
Самоодбрана за деца:   ОУ „В.Чернодрински“